تماس با ما جستجو شنبه, 31 ارديبهشت 1401
  • ساعت : ۱۲:۱۹:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 427
  • کد خبر : ۳۴۶۰
آگهی مناقصه تأمین نیرو- نوبت اول
آگهی مناقصه تأمین نیرو

نوبت اول .............. شماره 002

  شهرداري میناب در نظر دارد به استناد بند یک موصوبات جلسه شماره 35 مورخ 23/11/96 و ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها ، تامين نيروي انساني مورد نياز خود جهت انجام کار در خدمات شهری (رفت و روب سطح شهر و معابر ) را از طريق برگزاري مناقصه به شركتهاي معتبر و واجد شرايط واگذار نمايد، لذا ازكليه پيمانكاران و شركت هاي داراي تائيديه از اداره كار و امور اجتماعي در رشته مربوطه دعوت مي شود براي خريد اسناد مناقصه به شهرداری میناب ، دایره حقوقی   واقع در بلوار امام خمینی (ره) مراجعه نمايند.

موضوع پروژه

تعداد نیرو

مدت قرارداد

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

توضیحات

تأمین نیروی انسانی جهت انجام کار در خدمات شهری شهرداری

202 نفر

یکسال

107/240/636/2 ریال

بر اساس آنالیز حقوق و دستمزد مصوب شهرداری ها سال 1397 می باشد.

توضيحات:

۱-تضمين شركت در مناقصه ميبايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره 0102963945003 نزد بانك صادرات شعبه مرکزی میناب  واریز و فیش واریزی را به همراه دیگر اسناد ارائه نماید.

۲-تاريخ فروش اسناد: از تاریخ 14/9/97 لغایت پایان وقت اداری22/9/97 می باشد .

۳-مهلت تحويل اسناد: از تاریخ 24/9/97 لغایت پایان وقت اداری 4/10/97 می باشد

۴-تاريخ بازگشايي پاكتها: روز شنبه مورخه 8/ 10/ 1396 راس ساعت 9 صبح .

۵-مكان بازگشايي: شهرداري میناب ، طبقه دوم ، دفتر شهردار.

6- شرکت کنندگان می بایست پاکت پیشنهادی خود را با لاک و مهر و درج نشانی کامل و شماره تلفن به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

7- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- سپرده نفر اول تا سوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه  نزد شهرداری باقی خواهد ماند. ضمناً در صورت انصراف نفرات اول تا سوم ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

9- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

10- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

11- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مزایده موجود می باشد.

12- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2230230-0764 و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.ir   مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری میناب

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0